ในยุคนี้ใครๆก็ต้องรู้จักคำว่า data science, big data, internet of things(iot), artificial intelligent(ai) คำเหล่านี้ที่เรามักจะจะได้ยินกันคุ้นหู

ใครหลายๆคน อาจจะใฝ่ฝันที่จะได้เงินเดือน 6 หลัก และเคยได้ยิน อาชีพที่เซ็กซี่ที่สุดในศตวรรษที่ 21 นี้ : “Data Scientist” หรือ “นักวิทยาการข้อมูล”

หากเป็นเมื่อก่อนเราอาจหาสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทีเปิดสอนหลักสูตรด้านนี้โดยตรงได้ยาก  สถาบันการศึกษาได้ปรับตัวและก่อตั้งสาขาวิชาเฉพาะสำหรับ data science ซึ่งผนึกความร่วมกันจากหลายสาขาหลายคณะวิชาเข้าด้วยกัน ทั้ง

 • คณิตศาสตร์และสถิติ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ด้านธุรกิจ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกและความต้องการของภาคธุรกิจ สถาบันทางการศึกษาจึงทยอยเปิดสอนสาขาเฉพาะด้าน data science นี้ ในระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่  ปี 2559 ให้ตอบสนองต่อความต้องการปัจจุบันที่กำลังคนด้านนี้ขาดแคลนอยู่มากในตลาดงานประเทศไทย

 1. ปี พ.ศ.2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพรจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียด IT KMITL
  • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  126  หน่วยกิต
  • ปีละ 60 คน
   • แฟ้มสะมผลงาน 15  คน
   • โควตา 15 คน
   • รับตรงร่วม 20 คน
   • แอดมิชชัน 5 คน
  • ทุนการศึกษา
   • ทุนโควตานักเรียนเรียนดี2ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ/ทุนโควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)/ทุนโควตาโครงการนักเรียนช้างเผือก 3 ทุน
   • ทุนรับตรง (คณะจัดสอบเอง) 5 ทุน
 2. ปี พ.ศ.2561  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์(หลักสูตรนานาชาติ) [DATA SCIENCE AND ANALYTICS (DSA)] สถาบันเทศโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รายละเอียดผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  • หลักสูตรนานาชาติ 135 หน่วยกิต
  • ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 117,050 บาท ต่อปี รวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 468,200 บาท
  • ต้องการคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS และคะแนน SAT I/SAT II
  • สอบวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท
  • ทุนการศึกษา 3 ชนิด
   • GPAX>=3.25 ลดค่าเล่าเรียน 100%
   • GPAX>=3.00 ลดค่าเล่าเรียน 50%
   • GPAX>=2.75 ลดค่าเล่าเรียน 25%
 3. ปี พ.ศ.2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ ภาควิชาสถิติประยุกต์ฺ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียดผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • 134 หน่วยกิต
 4. ปี พ.ศ.2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 126 หน่วยกิต
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 384,40 บาท
  • นักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยที่
   – สายวิทย์-คณิต ไม่จำกัด GPAX
   – สายศิลป์-คำนวณ GPAX ต้อง >= 2.75
  • เกณฑ์การคัดเลือก
   • GPAX 20%+O-NET 30%+GAT (รหัส 85) 10%+PAT1 (รหัส 71) 10%+PAT2 (รหัส 72) 30%
   • สอบสัมภาษณ์
   • ตรวจร่างกาย
 5. ปี พ.ศ.2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียด à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 127 หน่วยกิต
  • ค่าใช้จ่าย ประมาณ 20,000 บาทต่อเทอม
  • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 6. ปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดผลการค้นหารูปภาพสำหรับ cmu chiangmai university transparent

  • 131 หน่วยกิต
  • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้