อนาล็อก ไปยังดิจิตอล เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.ดร.นที  ศุกลรัตน์  รองประธานกสทช.ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์(กสท.) เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ กสทช.เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 4 ฉบับประกอบด้วย 1. เรื่อง แผนการเปลี่ยนผ่านระบบการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 2. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 3. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ 4. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พ.อ.ดร.นที กล่าวต่อว่า  ร่าง 4 ฉบับ กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 30 ก.ย.55 หลังจากนั้นจะนำข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อเสนอต่อบอร์ดกสท.และขอความเห็นชอบต่อบอร์ด กสทช. เพื่อนำไปลงประกาศในราชกิจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย สำหรับร่างดังกล่าวทั้ง 4 ฉบับ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดมาตรฐานของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่ได้กำหนดการรับส่งสัญญาณแบบ ดีวีบี – ที2  และยังได้กำหนดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับชมโทรทัศน์ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งระบบภาพและเสียง รวมถึงความปลอดภัยในการรับชมเทคโนโลยีที่ทันสมัย พ.อ.ดร.นที   กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ระบบอนาล็อกมาสู่ระบบดิจิตอลนั้น คาดว่า กสท.จะสามารถยุติการออกอากาศของโทรทัศน์ระบบอนาล็อกถาวรในอีก 7 ปีข้างหน้า  เนื่องจากต้องรอหมดสัญญาสัมปทานของภาคเอกชน แต่กสท.จะเร่งดำเนินเตรียมแผนการยุติโทรทัศน์ระบบอนาล็อกอีก 2 -3 ปี และดูกระบวนการ กฎหมาย และข้อจำกัดควบคู่กันไป ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการรับฟังความเห็นคิดเห็น ค่อนข้างเงียบเหงา มีผู้เข้าฟังประมาณ 100 คน  ส่วนใหญ่จะซักถามเกี่ยวกับภาษาทางเทคนิคในร่างทั้ง 4 ฉบับ

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้