การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนสร้างที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า กคช.หารือร่วม 4 หน่วยงาน “กคช.-สนข.-รฟม.-ร.ฟ.ท.” เตรียมแผนสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ตามแนวรถไฟฟ้าทั้ง 10 เส้นทาง การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามบริเวณใกล้แนวเส้นทางรถไฟฟ้า ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อหาแนวทางและวางแผนการใช้ที่ดินของ กคช. รวมทั้งโครงการที่อยู่ในรัศมีการให้บริการตามแนวเส้นทางเดินรถไฟฟ้า นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การประชุมร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อหาแนวทางและวางแผนการใช้ที่ดินของ กคช. รวมทั้งโครงการที่อยู่ในรัศมีการให้บริการตามแนวเส้นทางเดินรถไฟฟ้า โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจน โดยแนวทางดังกล่าว จะคำนึงให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารถไฟฟ้าทั้ง 10 สาย ที่ทางรัฐบาลให้พิจารณาเป็นการเร่งด่วน  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การจัดทำร่างข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การพัฒนาที่ดินของ กคช. ให้ตรงตามวัตถุประสงค์สูงสุด โดย กคช. ต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต 2 แนวทาง โดยแนวทางแรก กคช. จัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าของ รฟม. หรือ รฟม.จัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาร่วมกับ กคช. ทั้งนี้ กคช. มีข้อเสนอในการใช้ที่ดินของ กคช. เพื่อก่อสร้างจุดจอดแล้วจร (Park & Ride) ดังนี้ สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) เสนอให้รถไฟฟ้าผ่านหน้าโครงการเคหะชุมชนรามอินทรา สายสีเขียวเข้ม (สมุทรปราการ-บางปู) เสนอพัฒนาเป็นจุดจอดแล้วจร บริเวณโครงการเคหะชุมชนบางปู สายสีเขียวเข้ม (ลำลูกกา-คลอง 4) เสนอที่ดิน กคช.บริเวณลำลูกกา คลอง 12 ควรจัดระบบ Feeder เพื่อป้อนผู้โดยสารเข้าสู่สถานีลำลูกกา คลอง 5 ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าปลายทาง สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-พัฒนาการ) เสนอให้รถไฟฟ้าผ่านหน้าโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น โครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม และหมู่บ้านศรีนวมินทร์ และสายสีเหลือง (พัฒนาการ-สำโรง) เสนอให้รถไฟฟ้าผ่านหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (พร้อมมิตร 1, พร้อมมิตร 18) ทั้งนี้ สนข. รฟม. และ ร.ฟ.ท. จะนำข้อเสนอของ กคช. ไปพิจารณาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้