โครงการพักชำระหนี้

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับโครงการพักชำระหนี้และลดภาระแก่ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างไม่เกิน 5 แสนบาทต่อราย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2.76 ล้านราย เป็นเงิน 3.22 แสนล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ที่เลือกการพักหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ย 2 ล้านราย เป็นเงิน 2.4 แสนล้านบาท หรือ 87.47% ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ส่วนที่เหลือเลือกชำระเงินต้นแต่ขอใช้สิทธิ์ในการลดดอกเบี้ย หรือ คิดเป็น 12.25% แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าอาจประสบปัญหาอุทกภัยจำนวนมาก จึงขอเลือกพักเงินต้น อย่างไรก็ตาม แม้จะเลือกพักเงินต้น แต่ลูกหนี้ก็ยังสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ด้านโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรนั้น ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยื่นความจำนงขอรับบัตรสินเชื่อจำนวน 1.8 ล้านราย โดยธ.ก.ส.ได้อนุมัติและมอบบัตรดังกล่าวไปแล้วจำนวน 8.41 แสนราย อยู่ระหว่างอนุมัติ 9.5 แสนราย โดยมีวงเงินกู้ที่อนุมัติผ่านบัตรสินเชื่อประมาณ 1.35 หมื่นล้านบาท มีร้านค้าและสถานีน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 2.6 พันแห่ง ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อ ได้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเพื่อซื้อสินค้าประเภทปัจจัยการผลิต คือ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ และ น้ำมันเชื้อเพลิงไปแล้วทั้งสิ้น 460 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้