รมว.ไอซีที, ICT, กสท, ทีโอที, CAT, TOT,Free Wi-fi รมว.ไอซีที เร่งทีโอที และกสทปรับแผน CSR นำเอาเน็ตเวิร์กที่มีอยู่มาเปิดให้บริการใช้ ไว-ไฟฟรีบางพื้นที่ พร้อมเปิดงานสัมมนา Smart Thailand หวังพัฒนาโครงการนำร่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 4 ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา Smart Thailand เรื่อง บริการภาครัฐยุคใหม่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยจะเร่งให้ 2 หน่วยงานในสังกัด คือบริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม ไปปรับแผนการดำเนินงาน และพูดคุยกับหน่วยงานภาคเอกชนผู้ให้บริการโทรคมนาคมในการทำโครงการตอบแทน สังคม (CSR) ขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีเน็ตเวิร์กอยู่ แล้วได้ตอบแทนสังคมด้วยการพัฒนา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการให้บริการไว-ไฟฟรี โดยภายหลังจากเตรียมแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยนำกลับมาเสนอรมว.ไอซีทีอีกครั้ง ‘แนวทางดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้อง ตามนโยบายของกระทรวงไอซีทีที่ต้องการให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็ว สูงฟรีภายใน 3 เดือนในบางพื้นที่’ ขณะเดียวกันยังรวมถึงโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (USO) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้วย โดยถ้าหากหลายฝ่ายร่วมมือกันให้เกิดการใช้งานไว-ไฟฟรีจะทำให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถึง 110% ส่วนการสัมมนา Smart Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริการภาครัฐทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บริการ e-Government ,e-Education,e-Health และ e-Agriculture นอกจากนี้ยังเปิดรับฟังความคิดเห็น และร่วมอภิปรายแนวคิดดังกล่าว เพื่อการพัฒนาโครงข่าย และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้เกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประเทศ สำหรับประเทศไทยมีความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่ไม่แพ้ประเทศอื่นอยู่แล้ว ดังนั้นโครงข่ายความเร็วสูงนี้จะช่วยสนับสนุนนโยบายด้านอื่นของรัฐบาล เช่น นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน การสร้างสันติสุขและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถใช้โครงข่ายในการให้บริการด้านสาธารณสุขทางไกล รวมทั้งนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป Company Related Link : ICT

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้