กสทช., ผู้สมัครกสทช. เตรียมนัดประชุมคัดเลือกผู้เข้ารอบเป็น กสทช. อีกครั้ง คาด 8-10 มิ.ย.เสนอชื่อจากองค์กรวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 8 – 10 มิ.ย. นี้ จะมีประชุมของบรรดาผู้ที่ได้จากการเสนอชื่อขององค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อลงมติคัดเลือกกันเองว่าผู้ใดเหมาะสมจะได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภา อีก 18 คน หลังจากเมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมาได้มีการประชุมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านสื่อสารมวลชน เพื่อลงมติคัดเลือกหาผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. โดยที่ประชุมลงมติเลือก รองศาสตราจารย์ จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้เสนอชื่อ) เป็นผู้สมควรได้รับเสนอชื่อเป็น กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ขณะที่ด้านกิจการโทรทัศน์ ที่ประชุมลงมติเลือก พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ (มหาวิทยาลัยโยนก เป็นผู้เสนอชื่อ) และเมื่อวันที่ 30 พ.ค. ได้มีการประชุมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านโทรคมนาคม เพื่อลงมติเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยที่ประชุมลงมติเลือก รองศาสตราจารย์อธิคม ฤกษบุตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นผู้เสนอชื่อ) และนายประวิทย์ เขมะสุนันท์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้เสนอชื่อ) เมื่อมีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น กสทช. ประเภทที่ได้จากการเสนอชื่อขององค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษา ครบทั้ง 22 คนแล้ว สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะนำไปรวมกับบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น กสทช. ประเภทที่สมัครเข้ารับการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ลงมติคัดเลือกไว้แล้ว 22 คน เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของวุฒิสภาต่อไป @bangkokbiznews

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้