แท็บเล็ตป.1 Wifi น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงไอซีทีได้จัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 858,886 เครื่อง วงเงิน 2,327 ล้านบาท ไปแล้วเมื่อปี 2555 ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 27,231 โรงเรียน โดยช่วงแรกของการใช้งานแท็บเล็ตเป็นการใช้งานในส่วนของออฟไลน์ คือใช้งานเพื่อเสริมการเรียนการสอนจากข้อมูลในเครื่องแท็บเล็ต โดยการใช้งานในระยะที่สองจะเป็นการใช้งานผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที จึงลงนามในสัญญา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (ไว-ไฟ เน็ตเวิร์ก) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับโครงการนี้อยู่ภายใต้แนวคิด สมาร์ท ไทยแลนด์ ในด้าน  สมาร์ทเน็ตเวิร์ก  โดยจะเปิดใช้บริการ ได้ 27,231 โรงเรียน ในเดือนมิถุนายนนี้ หรือช่วงเปิดเทอมหน้านี้ โดยการดำเนินงานดังกล่าวใช้งบประมาณ 1,760 ล้านบาท ในระยะเวลาใช้งานไว-ไฟ ฟรี 300 วัน  ด้วยความเร็วที่ 4-10 เมกะบิตต่อวินาที และในปี 2557 มีแผนที่จะขยายการติดตั้งไว-ไฟให้ครอบคลุม 43,258 โรงเรียน ภายใต้งบประมาณ 4,250 ล้านบาท  สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวทีโอทีจะติดตั้งไว-ไฟให้กับโรงเรียน 26,889 แห่ง ส่วน กสท ติดตั้งไว-ไฟให้โรงเรียน 342 แห่ง ทั้งนี้การลงนามในสัญญาดังกล่าวเป็นความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัท ในลักษณะกิจการร่วมค้า เพื่อวางระบบโครงข่ายไว-ไฟ เน็ตเวิร์ก ให้เป็นรูปแบบผสม ซึ่งยังคงรูปแบบการบริหารจัดการจากศูนย์กลางที่ง่ายต่อการควบคุมดูแล การตรวจสอบติดตาม และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยการติดตั้งอยู่บนโครงข่ายเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ  MOENet โดยผู้ที่มีสิทธิใช้งานคือ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน  รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่จะได้ใช้งานผ่านโครงการ ไอซีที ฟรี ไว-ไฟ. [code]ที่มา : http://www.dailynews.co.th/technology/188915 [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้