ICT เตรียมเครือข่าย IPv6 นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการสัมมนาการบริหารโครงการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายส่งเสริม IPv6 และแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้กำหนดให้เริ่มพิจารณาวางแผนการสร้างโครงข่ายการสื่อสารยุคใหม่ (Next Generation Network : NGN) รวมถึงองค์ประกอบสำหรับขยายขอบข่ายของบริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันไปสู่การบริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ (IPv6) ให้เป็นผลสำเร็จ “ในส่วนของภาครัฐ กระทรวงไอซีทีเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันเรื่องดังกล่าว และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ซึ่งมีผู้แทนหลายภาคส่วนมาร่วมพิจารณาเรื่องการดำเนินการของประเทศไทยในการใช้ IPv6 โดยเริ่มวางแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่เครือข่าย IPv6 สำหรับภาครัฐเป็นการนำร่อง และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้อย่างจริงจัง” ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เพื่อเป็นการแสดงความชัดเจนของประเทศไทย และในปีเดียวกันนั้น กระทรวงได้เริ่มทำการทดสอบ IPv6 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นวัน World IPv6 Day พร้อมจัดสัมมนาเรื่อง “ก้าวสู่จุดเปลี่ยน IPv6 ประเทศไทย” เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี IPv6 จริงในอนาคต พร้อมนำเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมทดสอบอย่างเป็นทางการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและผู้ดูแลระบบโปรแกรมประยุกต์ของภาครัฐ นอกจากนั้น ในปีงบประมาณที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดให้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยระยะแรกบางหน่วยงานได้เปิดให้บริการเว็บไซต์ผ่านเครือข่าย IPv6 และเข้าร่วมทดสอบการใช้งานในวัน World IPv6 Launch เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 รวมทั้งจัดสัมมนาเรื่อง Thailand IPv6 Launch 2012 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เพื่อนำผลและประสบการณ์ในการทดสอบดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงการดำเนินงานสำหรับการใช้งานจริง “ในส่วนงบประมาณ 2556 นี้ กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติขึ้น เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการไอพีในประเทศไทย ซึ่งถือว่า CIO ของหน่วยงานรัฐเป็นกำลังหลักที่มีศักยภาพในการผลักดันการใช้ IPv6 ให้เกิดขึ้นจริง” ด้าน ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมไอพีวี 6 แห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ในอนาคตเครือข่ายของภาครัฐจะมี IPv6 Monitoring แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบการใช้งานหรือสถานะของ IPv6 ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ โดยระบบการมอนิเตอร์ดังกล่าวมีใช้กันแพร่หลายในกลุ่มประเทศทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อเฝ้าระวังการใช้งาน IPv6 ทั้งในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและควบคุมการใช้งาน IPv6 ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ งานสัมมนาการบริหารโครงการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (CIO) ของภาครัฐ โดยเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ซึ่งเนื้อหาในการสัมมนาดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วย กรอบนโยบายและการดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายและบริการภาครัฐ Broadband Access and Service Revolution and Strategic planning challenge : Case study of ISOC community และความท้าทายในการบริหารโครงการสารสนเทศและการสื่อสารในทศวรรษหน้า โดยวิทยากรจะมาจากองค์กรของทุกหน่วยงานรัฐ เพื่อช่วยกันผลักดันการเปลี่ยนถ่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่เครือข่ายและบริการแบบ IPv6 ให้บรรลุผลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต [code]ที่มา : http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000084786 [/code]

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้