Sipa,การจดลิขสิทธิ์ Software, การจดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ ซิป้า ใช้โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และ การใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการส่งเสริมและให้ความรู้ โดยจะทำการสัมมนาสัญจรทั่วประเทศ 5 ครั้ง นายปริญญา กระจ่างมล รองผู้อำนวยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายของซิป้าและกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องการให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิตอล คอนเทนต์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป รับรู้ถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ “เพื่อให้ผู้พัฒนาในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน ทางปัญญาได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างสรรค์ของตนเองในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่” ในขณะเดียวกันยังได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เข้าถึงทุกกลุ่ม เช่น หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้รู้จักหวงแหนและพิทักษ์รักษาสิทธ์ของตนเอง รวมทั้งเคารพสิทธิ์ของบุคคลอื่น และไม่สนับสนุนสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่สนใจที่มีทรัพย์สิน ทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์เกิดการจดแจ้งลิขสิทธิ์ของตนในที่สุด โครงการนี้มีการจัดงานรวม 5 ครั้ง คือ กทม.และปริมณฑลกรุงเทพฯ จ.เชียงใหม่ หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.ขอนแก่น ซึ่งภายในงานจัดให้มีบูธรับคำปรึกษาพร้อมการขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ จากหน่วยงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และบูธโครงการสินเชื่อเพื่อกิจกรรมซอฟต์แวร์ไทย รวมถึงธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต์จากซิป้า โดยจัดงานไปแล้ว 2 ครั้งที่เชียงใหม่ และกทม. ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก Company Related Link : SIPA

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้