1 2 3

ข้อมูลผู้ส่งบทความ (Writer account)
Facebook Login to ITmoamun Google Login to ITmoamun

แบบฟอร์มส่งบทความ (Submit articles)

การส่งบทความไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบทความทั่วไปแต่จะมีค่าใช้จ่ายถ้าต้องการส่งเป็นบทความเพื่อโฆษณาสินค้า.
Article submission is free for general articles.However, there will be a cost if you want to submit an article to advertise a product.

ชื่อบทความไม่ยาวเกิน 80 ตัวอักษรเท่านั้น
The article titles must not be longer than 80 characters only.


กรุณาระบุคำค้นหาที่เกี่ยวกับบทความที่ส่งเข้ามา. ยกตัวอย่างเช่น:
บททความเกี่ยวกับสินค้า Apple อย่าง Macbook M1 Max ตัวใหม่ Keyword: Apple, Macbook Pro, Macbook M1 Pro เป็นต้น
Please enter search term keywords that relate to the article submitted. For example: Apple, Macbook Pro, Macbook M1 Pro, etc.รูปภาพปกของบทความ ระบบจะอนุญาติให้เป็นไฟล์ไม่เกิน 1024kb. กรุณาใส่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบทความเท่านั้น.
Article cover image The system will allow files no more than 1024kb. Please include only images related to the article.


ค่าธรรมเนียม (Fee) THB 1,500 เฉพาะผู้ลงโฆษณาเท่านั้น! (Only for advertisers)

สรุปบทความที่ส่งเข้ามา (Summary of articles submitted)

รายละเอียดบทความ (Article details)

หมวดหมู่บทความ (Article Category):
ชื่อบทความ / บทความเรื่อง (Article title):
Email:
คำค้นหา (Keywords):
รายละเอียดบทความ (Article details):
Rules, Privacy Policy and Article Writing