การศึกษา Transaction Management and Concurrency Control

Transaction Management and Concurrency Control

-

Transaction Management

Transaction คือ 1 หน่วยงานในทางตรรกะที่ต้องทำให้สำเร็จหรือถูกยกเลิก Transaction ที่สมบูรณ์จะเปลี่ยนฐานข้อมูลจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง คุณสมบัติของ Transaction

 1. Atomicty – ทุกกระบวนการของ Transection จะต้องเสร็จสมบูรณ์ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องยกเลิกทั้งหมด
 2. Consistency– สถานะของ Database ก่อนและหลังเกิด Transection ที่สมบูรณ์ จะต้องอยู่ในสถานะ Consistent state เสมอ
  1.  ประเภทของความถูกต้องของข้อมูล  เราแบ่งข้อกำหนดเรื่องความถูกต้องของข้อมูลโดยทั่วไป   (ข้อกำหนดสภาวะคงที่)  ออกเป็น 4   ประเภท  คือ
   1. ข้อกำหนดเรื่องชนิดของข้อมูล   (Type  Constraint)
   2. ข้อกำหนดแอตทริบิวต์   (Attibute  Constraint)
   3. ข้อกำหนดเรื่องโครงสร้างตาราง   (Relvar  Constraint)
   4.  ข้อกำหนดเรื่องฐานข้อมูล  (Database  Constraint)
 3. Isolation – เมื่อ Transaction หนึ่งมีการใช้ข้อมูลจากตารางต่างๆ เพื่อทำการประมวลผล Transection อื่นจะไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ใช้อยู่ได้ ต้องรอจนกว่า Transection แรกทำงานจนเสร็จ
 4. Durability – Transection ที่ทำงานสำเร็จและได้รับการยืนยันจากระบบแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้อีก
 5. Serializability – เมื่อมีหลาย Transaction ทำงานพร้อมกันโดยอาจใช้ข้อมูลเดียวกันหรือต่างกัน ผลลัพธ์จากการประมวลผลดังกล่าว เสมือนได้ผลลัพธ์จากการทำงานเป็นลำดับ

MQSeries Control Transaction Management

การจัดการ Transection ด้วยภาษา SQL มี 2 คำสั่ง

 

 1. COMMIT คำสั่งยืนยันการทำงานสำเร็จ
 2. ROLLBACKคำสั่งยกเลิกการทำงานของ Transaction
  1. ถ้ามี COMMIT แล้วระบบเกิดความเสียหายจะรับรองว่าข้อมูล COMMIT แล้วจะไม่สูญหาย
  2. ถ้ายังไม่ได้ COMMIT คำสั่ง ROLLBACK จะช่วยรับรองว่าข้อมูลเดิมก่อนทำ Transaction จะไม่สูญหาย

Transaction Log แต่ละ Transaction ประกอบด้วย

 1. ชนิดของ Operation (Update, Delete, Insert)
 2. ชื่อของการกระทำที่มีผลต่อ Transaction
 3. ค่าก่อนและหลัง update
 4. ค่า Pointer ที่ชี้ไปยัง Transactiong Log ก่อนและหลังใน Transaction เดียวกัน
 5. COMMIT จบ Transaction

Concurrency Control (การควบคุมการทำงานของผู้ใช้งานหลายคนในเวลาเดียวกัน)

Concurrency Control การควบคุมการทำงานของผู้ใช้งานหลายคนในเวลาเดียวกัน

ปัญหาที่เกิดขึ้น

 1. Lost Updates การสูญเสียการปกป้องข้อมูล – เกิดจากการอ่านข้อมูลตัวเดียวกันไปใช้งาน แล้วส่ง Update ข้อมูลตัวเดียวกัน 1 ในการ Update จะสูญเสียไป
 2. Uncommitted data การยกเลิกการปกป้องข้อมูล – Transaction หนึ่งสั่ง ROLLBACK แล้วจากที่ Transaction ที่สอง เข้ามาใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้ COMMIT
 3. Insonsistent Retievals การขัดแย้งของการทำงาน – Trasaction แรกเข้ามาใช้ข้อมูล แต่ Transaction สองเข้ามาเปลี่ยนข้อมูลไปก่อน Transavtion แรกจึงได้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้วไปใช้งาน ทั้งที่ต้องการจะให้ข้อมูลก่อนการปกป้อง

1. Concurrency Control ด้วยวิธี Locking

 • เพื่อเป็นการการันตีข้อมูลให้กับ Transaction ที่ทำงานอยู่
 • เพื่อป้องกัน Transaction อื่นเข้ามาอ่านข้อมูลที่ยังไม่สอดคล้องถูกต้อง

Lock Granularity (การจองข้อมูล)

 • ระดับที่สามารถ Lock ได้
  • Database
  • Table
  • Page
  • Row
  • Field (Attribute)
 • ประเภทของการ Lock
  • Binary Lock : มี 2 สถานะ Locked= 1, Locked = 0
  • Exclusive Lock : Transaction ที่จองจะใช้งานอ่านและเขียนได้ Transaction เดียว Transaction อื่นจะใช้ต้องรอ
  • Shared Lock :  Transaction ที่จองจะให้งานอ่านและเขียนได้ Transaction อื่นเข้ามาอ่านได้แต่เข้าไม่ได้

2. Two-Phase Locking เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามลำดับแต่ไม่ป้องกัน dead lock มี 2 เฟส

 1. Growing phase – ทุก Transaction จะทำการ lock ได้แต่ปลด lock ไม่ได้
 2. Shrinking phase – ทุก Transaction จะปลด lock ได้แต่จะ lock ใหม่ไม่ได้

ข้อดี (จะช่วยให้)

 • 2 Transaction ไม่ทำการ lock ที่ขัดแย้งกัน
 • จะไม่มีการปลด lock และ lock ใน Transaction เดียวกัน
 • ข้อมูลจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงขนาดที่ยัง lock อยู่

 Dead Locks

 • เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อ 2 Transaction ต่างรอให้อีก Transaction ปลด lock ข้อมูล
 • จะเกิดขึ้นเมื่อ Transaction หนึ่งต้องการใช้ Exclisive lock
 • จะไม่เกิดขึ้นในกรณีใน Shared lock

วิธีการควบคุม Dead locks

 1. Prevention ป้องกัน
 2. Detaction ตรวจสอบ
 3. Avoidance หลีกเลี่ยง

การเลือกวิธีความคุม Dead Locks ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของ Database

 1. ถ้าความน่าจะเป็นต่ำใช้ Detaction
 2. ความน่าจะเป็นสูงใช้ Prevention

3. Time Stamping Methods

 • มีการกำหนดเวลาให้แต่ละ Transaction
 • มีการลำดับที่แน่นอนของ Transaction
 • Uniqueness มั่นใจว่าไม่มีค่าเวลาที่เท่ากัน
 • Monotonicityมั่นใจว่าค่าเวลาเพิ่มขึ้นเสมอมี 2 วิธี
  •  Wait / Dia
  •  Wound / Wait

Time Stamping Methods  4. Optimistic Methods

 • ไม่ต้อง conflict
 • ไม่ต้องใช้การ Lock หรือ time stamp
 • transaction ไม่ต้องตรวจสอบหน้าจนกว่าจะ commit
 • phase : read, validation (ตรวจสอบ), write

Transaction Recovery

 1. Write-ahead-log-protocol – มั่นใจว่า transaction log ได้ถูกบันทึกก่อนที่จะ update ข้อมูล
 2. Redunant transaction log – มั่นใจว่าถ้า hdd เสีย จะต้องกู้กลับมาได้
 3. Buffers – มีหน่วยความจำชั่วคราวในความจำหลัก
 4. Checkpoints – ช่วงเวลาที่เอาข้อมูลจาก buffer มาบันทึกลง hdd
 5. Deferred-Write Technique
  1. แค่ transaction log ที่ update
  2. ขั้นตอนการ recovery : หาจุด checkpoint สุดท้าย
   1. ถ้า trans commit ก่อน chkpt -> ไม้ต้องทำอะไร
   2. ถ้า trans commit แล้ว chkpt -> ใช้ trans log ในการทำ trand ใหม่
   3. ถ้า tran มีการ rollback -> ไม้ต้องทำอะไร
 6.  Write-through technique
  1. Database อยู่ระหว่าง update โดย trans กำลัง execute
  2. ขั้นตอนการ recovery : หาจุด chkpt สุดท้าย
   1. ถ้า trans commit ก่อง chkpt -> ไม่ต้องทำอะไร
   2. ถ้า trans commit แล้ว chkpt -> DBMS ส่ง redo trans โดยใช้ค่า after
   3. ถ้า trans มีการ rollback -> ไม่ต้องทำอะไรเพราะไม่มีการ update เจ็ดขั้น

 

Jiradech S.https://www.itmoamun.com/
การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี ธุรกิจ Passive Income ทำตัวเป็น Blogger แถมกด Shutter รัวๆ แล้วออกไปวิ่ง..แล้วยังร่วมแบ่งปันเรื่องราวผ่านบทความแปลงเป็นรายได้ที่นี่! ไอทีเมามันส์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Google มีการปรับการให้คะแนนการแสดงผลทันทีเมื่อเว็บมีปัญหา

เว็บล่ม Server down ยังพอทน reboots ใหม่ก็ไม่นานแต่พวก Malware และปัญหา Hacker โจมตีเว็บไซต์นั้นต้องมั่นตรวจสอบ ไม่งั้นมีปัญหาระยะยาว อาจจะยากต่อการแก้ไขและอันดับเว็บร่วงระนาว.. จากประสบการณ์ตรงที่โดนมาจากมีเว็บไซต์โดน Hacker เข้ามาโจมตีโดยปรับ Link ทุกหน้า Pages ให้ Redirect...

Social Media VS. โลกความแห่งจริง, พบว่า Instagram มีแต่สังคมสร้างภาพ!

คุณเคยถ่ายภาพลง IG แล้วตั้งใจให้คนเข้ามาดูเข้าใจผิดไหม? เคยทำหน้ามีความสุขทั้งๆที่ตัวเองมีความสุขแล้วถ่ายเป็นรูปโพสต์ลงไปบ้างรึไม่? ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยทำ และมันอาจจะเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ ความจริงกับโลก Social มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย ชาวไอทีเมามันส์ท่านไหนเคยมีประสบการณ์ก็ลองเอามาเล่ากันได้นะครับ..โดยจากแหล่งข่าวโดย องค์กรต่อต้านการข่มขู่ Ditch the Label ผู้สำรวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 นี้ได้พบว่า Instagram...

คุณคาดหวังอะไรใน Bran Stark จาก Game of Thrones

ล่าสุดซีรี่เรื่อง Game of Thrones เดินทางมาถึงซีซั่นที่ 7 กันแล้ว และเชื่อว่าชาวไอทีเมามันส์หลายท่านติดกันงอมแงมเลย วันนี้่เลยมีคำถามเกี่ยวกับตัวละครที่กลับมามีบทบาทที่น่าคิดอีกตัวหนึ่งอย่าง Bran Stark ผู้แสดงที่รับบทนี่คือ Isaac Hempstead Wright  หนุ่มน้อยหน้าตาดีที่หลายๆคนชอบ บทความนี้ spoiler ถ้าไม่ได้ดูอย่าอ่าน! ล่าสุด Bran...

ที่พักกลางธรรมชาติสุดผ่อนคลายกับ Asita Eco Resort & Spa สมุทรสงคราม

วันนี้กลับมารีวิวอีกครั้งกับที่พักที่ 5 เดินทางสะดวกใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เหมาะกับครอบครัวทุกเพศทุกวัยที่ชอบที่พักท่ามกลางธรรมชาติ สงบ อยากนั่งสมาธิหรือการทำบุญตักบาตรยามเช้าริมคลอง พร้อมกับความผ่อนคลายสุดๆกับ Asita Eco Resort & Spa จังหวัดสมุทรสงคราม ในราคาที่พักแสนถูกต่อคืนประมาณ 2,500-3,500 บาท...

ที่พักสิงคโปร์ใกล้รถไฟฟ้า Lavender กับ Pine Hostel – By Just Inn

   ต่อเนื่องกับการรีวิวที่พักที่ 4 ในประเทศสิงคโปร์กับ Pine Hostel - By Just Inn เป็นที่พักเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ซึ่งมี 2 แบบให้เลือกคือ ที่พักแบบห้องน้ำรวมและที่พักแบบมีห้องน้ำในห้อง ในราคาเบาๆต่อคืนประมาณ...

ที่พักส่วนตัวระดับ 4 ดาวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa

     กลับมารีวิวครั้งที่ 3 กับที่พักแสนส่วนตัวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa โรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งตำแหน่งที่พักนั้นอยู่ริมทะเล วิวสวยงาม มีหาดส่วนตัว...

Must read

ความหมายของไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ไพ่ชุดเมเจอร์และไพ่ชุดไมเนอร์ อาร์คานา

ไพ่ทาโรต์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไพ่ชุดเมเจอร์ อาร์คานา มี 22...

เมืองทอง ยูไนเต็ด อันดับโลกขยับเป็น 11 ในกลุ่มเอเชีย

แฟนบอลชาวไทยที่เป็นสาวกชาวไอทีเมามันส์หลายคนอาจจะทราบกันแล้วว่า เมืองทอง ยูไนเต็ด นั้นกำลังพุงและรุ่งอย่างแรง ล่าสุดจากข้อมูลเว็บไซต์ footballdatabase ได้จัดอันดับทีมฟุตบอลสโมสรโดยข้อมูลอัพเดทอเมื่อวันที่ 1 พค....

You might also likeRELATED
Recommended to you

Logo ITmoamun 2019 main

เว็บไซต์ไอทีเมามันส์ อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล!
กรุณาระบุข้อมูลติดต่อเพื่อรับข่าวสารข้อมูลจากทางเว็บไซต์

คุณสมัครรับข่าวสารกับทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

เกิดข้อผิดพลาดขณะพยายามส่งคำขอของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง.

ไอทีเมามันส์ จะใช้ข้อมูลที่คุณให้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อกับคุณและเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตข่าวสารจากทางเว็บไซต์และใช้ในการทำตลาด