วาไรตี้ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงาน

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงาน

-

Social Networking for Business สังคมออนไลน์ของคนวัยทำงาน ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้ ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้เปลี่ยนวิถีทางการดาเนินชีวิต การดาเนินธุรกิจ และการสื่อสารของคนในสังคมไปอย่างมากมาย งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารบ่งชี้ว่า สื่อหรือเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมในแต่ละช่วงเวลาจะมีอิทธิพลต่อความคิดของคนด้วย โดยมันจะเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดกรอบความคิดและความเข้าใจในการมองโลกรอบ ๆ ตัวเราด้วย ปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีจานวนมาก อินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งแห่งการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทาให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากยุคการสื่อสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การพบปะพูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้าพบเจอตัวกันของคู่สนทนา หรือ การเขียนหรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์ เป็นต้น มาสู่การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลแห่งโลกเสมือนจริง (Virtual World) ก่อให้เกิดยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ทาให้คนจานวนมากทั่วโลกมีการดาเนินชีวิตทั้งในสังคมของโลกแห่งความเป็นจริงและสังคมแห่งโลกเสมือนจริง เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกอินเตอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งทาให้ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล ตามประโยชน์ กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน จนในปัจจุบัน นักการตลาดได้มองเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อใหม่ประเภทหนึ่ง โดยพวกเขาเปลี่ยนจากการเรียกเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่ง เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ที่เป็นที่นิยมมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นบริการพื้นฐานของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถแสดงตนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป โดยการสร้างหน้าต่างหรือเว็บไซต์ (Web Page) ของตัวเอง และอนุญาตให้ผู้อื่นที่ใช้บริการเครือข่ายเดียวกันเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ใช้นั้นๆ ได้ การสารวจโดย Retrevo ซึ่งศึกษาผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในเว็บไซต์ยอดนิยม เช่นFacebook, Twitter, Hi5 และอื่นๆ พบว่าในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของคนมากขึ้น จากกลุ่มตัวอย่าง1,000 คน พบว่าผู้ใช้งานเกือบครึ่งหนึ่งที่มีการติดตามความเคลื่อนไหวเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งก่อนเข้านอนและตอนตื่นในตอนเช้า และ 16%ของจานวนผู้ใช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารประจาวันจากเว็บไซต์เหล่านี้ นอกจากนี้ผลสารวจยังพบว่ามีผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง และมากกว่า 10% ที่เข้าไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดทุก ๆ 2-3 ชั่วโมงข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตประจาวันในกลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทาให้เครือข่ายขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ และเติบโตต่อไปอีกในอนาคต นอกจากนี้ผลการสารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายังยืนยันการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเติบโตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกออนไลน์ดังนั้นนักการตลาดจึงมีแนวโน้มในการเลือกใช้สื่อ รูปแบบนี้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จากรายงาน The Wave 3 Report ของ Universal McCann แสดงให้เห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมาก เพราะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) นิยมโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ ผ่านบล็อก หรือในกลุ่มสังคมออนไลน์ของตนเอง นอกจากนี้ การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีทัศนคติในเชิงบวกต่อบริษัทหรือองค์กรที่สร้างบล็อกเป็นของตนเอง ผลจากการศึกษายังพบด้วยว่า ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมในสังคมเครือข่ายโดยเฉลี่ย 3-5 เครือข่าย ทาให้เครือข่ายสังคมออนไลน์กลายมาเป็นแหล่งข้อมูลสาคัญของผู้บริโภค โดยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ายี่ห้อต่างๆจากเว็บไซต์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปพร้อม ๆ กับหาข้อมูลโดยตรงจากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต โดยผู้บริโภค 7 ใน 10 ราย จะเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ อาทิ เว็บบอร์ด กลุ่มชุมชนออนไลน์หรือบล็อกต่างๆเพื่อหาข้อมูลนอกจากนี้ เกือบครึ่ง (ร้อยละ 49) ของผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อจากข้อมูลที่ได้จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ เหล่านี้ พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (facebook) เป็นสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความนิยม ในการเป็นสมาชิกมากที่สุด การที่กลุ่มตัวอย่างนิยมเข้าเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค(facebook) มากที่สุดนั้น เนื่องจากเฟซบุ๊ค (facebook) เป็นลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) ตามแนวคิดของเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ ที่ช่วย สร้างเครือข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่ สามารถส่งข้อความแลกเปลี่ยนความสนใจ ซึ่งกันและกัน โดยเฟซบุ๊ค (facebook) มีการจัดรูปแบบ ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิด มีฟังก์ชันในการกาหนดให้ระบุรายละเอียดถึงผู้ที่เป็นสมาชิกที่ค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด (Boyd &Ellison, 2007อ้างถึงใน ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์, 2544) ทาให้เกิดเครือข่ายที่อยู่ในแวดวงหรือสังคมเดียวกัน ทาให้กลุ่มคนวัยทางานให้ความสนใจ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานและชีวตประจาวันของตนเอง อีกทั้งจากการที่เข้าสู่ชีวิตการทางานแล้วนั้นทาให้ขาดการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนในวัยเรียน เฟซบุ๊ค(facebook) เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์เหล่านี้ได้ ในด้านกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทาเป็นประจามากที่สุด คือการสนทนา (chat) ตามแนวคิดด้านพฤติกรรมการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร การสนทนา เป็นลักษณะการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์กัน คือเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับสารในเวลาเดียวกัน ดังเช่นกิจกรรมการสนทนากับเพื่อนที่เป็นลักษณะการสื่อสารแบบโต้ตอบกันบนโลกออนไลน์ ทั้งนี้ หากพิจารณาเพิ่มเติมตามแนวคิดของพฤติกรรมการสื่อสารยุคโลกาภิวัฒน์ ในประเด็นของเทคโนโลยีกับพฤติกรรมการสื่อสาร จะเห็นว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จากการเกิดเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนเสมือนกลุ่มทางสังคมขึ้นมา สามารถเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน ผ่านเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่มีข้อจากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ทาให้สื่อสารกันได้ทั้งที่บ้าน ที่ทางาน หรือแม้กระทั่งผ่านโทรศัพมือถือ ซึ่งเช่นเดียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่เป็นเวทีให้มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดในประเด็นต่าง ๆ หรือแม้แต่มีกิจกรรมร่วมกัน จึงทาให้การสื่อสารถึงกันกระทาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้กลุ่มตัวอย่างการสนทนา (Chat) กับเพื่อนมากกว่ากิจกรรมอื่น สาหรับกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกทาเป็นอันดับรองลงมาคือ การอัพเดทสถานะ/ข้อมูลส่วนตัว/ รูปภาพของตน เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ ตามแนวคิดด้านพฤติกรรมการสื่อสาร การที่ปัจเจกบุคคลจะแสดงพฤติกรรมการสื่อสารนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้านความคิด ความรู้สึก หรืออยู่ในอารมณ์แบบไหน ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เพื่อนที่อยู่ในเครือข่ายสังคมเดียวกันได้รับรู้ เป็นความต้องการทางด้านจิตวิทยา ที่อาจพิจารณาได้ในหลาย ๆแง่มุม เช่น บุคคลดังกล่าวอาจต้องการการยอมรับจากสังคม ต้องการเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นและให้บุคคลอื่นสนใจในความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เป็นต้น เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงเปรียบเสมือนเวทีหรือพื้นที่ที่ทาให้พวกเขาได้แสดงออก เพื่อตอบสนองความต้องการจากภายในจิตใจ เป็นที่น่าสังเกตว่า จากผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะทาน้อยที่สุด นั้นคือ การเชิญชวนให้บุคคลอื่น ซื้อสินค้า หรือบริการ และเชิญชวนให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองจัดขึ้นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น อาจวิเคราะห์ได้ตามแนวคิดของเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะประเภทสังคมออนไลน์ (community) ที่เป็นเครือข่ายสังคมที่สร้างขึ้นเพื่อจัดสรรพื้นที่ที่ทาให้บุคคลเกิดการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่องราวส่วนตัว หรือเรื่องราวที่สนใจร่วมกัน ในรูปแบบการดาเนินที่แตกต่างกัน มากกว่าการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ การชักชวนสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงเกิดจากพื้นฐานความสนใจที่มีร่วมกัน และบุคคลต้องยินยอมที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆได้ด้วยตัวเอง สาหรับสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย และกิจกรรมต่างๆที่ทางหน่วยงานจัดขึ้นอาจไม่สามารถ ทาให้คนที่อยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สนใจเหมือนๆกันทั้งหมดได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางในการเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์เปิดรับและยอมรับได้มากขึ้น การแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยจะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ในการติดต่อสื่อสารและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยที่สุด รองลงมา จะเข้าไปอัพเดท ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ที่กาลังเป็นกระแสนิยมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เข้าไปโพสต์ข้อความเรื่องราวที่น่าสนใจ และคอมเม้นต์บทความที่น่าสนใจบน เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เข้าไปค้นหาข้อมูลข่าวสารสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เข้าไปส่งต่อความรู้ต่างๆ (share) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ไปยังเพื่อนๆของท่าน คลิกเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเห็นข่าวสารจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เข้าไปกด Like (ถูกใจ) หรือ (แสดงความพึงพอใจ) ข้อมูลสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางหน่วยงานจัดขึ้นโดยพบเห็นข้อมูลกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) และนาน ๆ ครั้งจะเข้าไปสั่งซื้อสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) [code] แหล่งที่มา : ปณิชา นิติพรมงคล PANICHA NITIPORNMONGKHON พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร SOCIAL NETWORKS USAGE OF WORKING PEOPLE IN BANGKOK [/code]

Jiradech S.https://www.itmoamun.com/
การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี ธุรกิจ Passive Income ทำตัวเป็น Blogger แถมกด Shutter รัวๆ แล้วออกไปวิ่ง..แล้วยังร่วมแบ่งปันเรื่องราวผ่านบทความแปลงเป็นรายได้ที่นี่! ไอทีเมามันส์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Google มีการปรับการให้คะแนนการแสดงผลทันทีเมื่อเว็บมีปัญหา

เว็บล่ม Server down ยังพอทน reboots ใหม่ก็ไม่นานแต่พวก Malware และปัญหา Hacker โจมตีเว็บไซต์นั้นต้องมั่นตรวจสอบ ไม่งั้นมีปัญหาระยะยาว อาจจะยากต่อการแก้ไขและอันดับเว็บร่วงระนาว.. จากประสบการณ์ตรงที่โดนมาจากมีเว็บไซต์โดน Hacker เข้ามาโจมตีโดยปรับ Link ทุกหน้า Pages ให้ Redirect...

Social Media VS. โลกความแห่งจริง, พบว่า Instagram มีแต่สังคมสร้างภาพ!

คุณเคยถ่ายภาพลง IG แล้วตั้งใจให้คนเข้ามาดูเข้าใจผิดไหม? เคยทำหน้ามีความสุขทั้งๆที่ตัวเองมีความสุขแล้วถ่ายเป็นรูปโพสต์ลงไปบ้างรึไม่? ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยทำ และมันอาจจะเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ ความจริงกับโลก Social มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย ชาวไอทีเมามันส์ท่านไหนเคยมีประสบการณ์ก็ลองเอามาเล่ากันได้นะครับ..โดยจากแหล่งข่าวโดย องค์กรต่อต้านการข่มขู่ Ditch the Label ผู้สำรวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 นี้ได้พบว่า Instagram...

คุณคาดหวังอะไรใน Bran Stark จาก Game of Thrones

ล่าสุดซีรี่เรื่อง Game of Thrones เดินทางมาถึงซีซั่นที่ 7 กันแล้ว และเชื่อว่าชาวไอทีเมามันส์หลายท่านติดกันงอมแงมเลย วันนี้่เลยมีคำถามเกี่ยวกับตัวละครที่กลับมามีบทบาทที่น่าคิดอีกตัวหนึ่งอย่าง Bran Stark ผู้แสดงที่รับบทนี่คือ Isaac Hempstead Wright  หนุ่มน้อยหน้าตาดีที่หลายๆคนชอบ บทความนี้ spoiler ถ้าไม่ได้ดูอย่าอ่าน! ล่าสุด Bran...

ที่พักกลางธรรมชาติสุดผ่อนคลายกับ Asita Eco Resort & Spa สมุทรสงคราม

วันนี้กลับมารีวิวอีกครั้งกับที่พักที่ 5 เดินทางสะดวกใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เหมาะกับครอบครัวทุกเพศทุกวัยที่ชอบที่พักท่ามกลางธรรมชาติ สงบ อยากนั่งสมาธิหรือการทำบุญตักบาตรยามเช้าริมคลอง พร้อมกับความผ่อนคลายสุดๆกับ Asita Eco Resort & Spa จังหวัดสมุทรสงคราม ในราคาที่พักแสนถูกต่อคืนประมาณ 2,500-3,500 บาท...

ที่พักสิงคโปร์ใกล้รถไฟฟ้า Lavender กับ Pine Hostel – By Just Inn

   ต่อเนื่องกับการรีวิวที่พักที่ 4 ในประเทศสิงคโปร์กับ Pine Hostel - By Just Inn เป็นที่พักเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ซึ่งมี 2 แบบให้เลือกคือ ที่พักแบบห้องน้ำรวมและที่พักแบบมีห้องน้ำในห้อง ในราคาเบาๆต่อคืนประมาณ...

ที่พักส่วนตัวระดับ 4 ดาวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa

     กลับมารีวิวครั้งที่ 3 กับที่พักแสนส่วนตัวกับ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort And Spa โรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งตำแหน่งที่พักนั้นอยู่ริมทะเล วิวสวยงาม มีหาดส่วนตัว...

Must read

You might also likeRELATED
Recommended to you

Logo ITmoamun 2019 main

เว็บไซต์ไอทีเมามันส์ อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล!
กรุณาระบุข้อมูลติดต่อเพื่อรับข่าวสารข้อมูลจากทางเว็บไซต์

คุณสมัครรับข่าวสารกับทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

เกิดข้อผิดพลาดขณะพยายามส่งคำขอของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง.

ไอทีเมามันส์ จะใช้ข้อมูลที่คุณให้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อกับคุณและเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตข่าวสารจากทางเว็บไซต์และใช้ในการทำตลาด