ICT ศูนย์บริการผู้พิการ

ไอซีที เปิดศูนย์บริการคอมพ์ – สมาร์ทโฟนผู้พิการ เริ่มส่วนกลาง ก่อนขยายภูมิภาค ใช้งบปีแรกจัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ – ซอฟต์แวร์กว่า 23 ล้านบาท รอคลอดหลักเกณฑ์การยืม ก.ย.นี้ หวังลดช่องว่างดิจิทัลผู้พิการ เพิ่มคุณภาพการเข้าถึงไอซีที นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ซึ่งให้บริการแห่งแรกที่ส่วนกลาง ณ กระทรวงไอซีที ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) หลักสี่ เปิดให้บริการเวลาราชการ การจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ มาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ระบุให้กระทรวงไอซีที ต้องให้ หรือให้ยืมอุปกรณ์ไอซีที หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพี่อการสื่อสารแก่คนพิการ ซึ่งปีนี้ได้รับงบประมาณ 23.75 ล้านบาทดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ เช่น พีซี โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน กล้องวิดีโอ และซอฟต์แวร์เพื่อผู้พิการ ได้แก่ โปรแกรมสังเคราะห์เสียง เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ อุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์ เอ็มเอสเอ็น แคมฟรอก เป็นต้น สำหรับผู้พิการทางตา ทางหู ส่วนผู้พิการอื่นๆ ที่ใช้ระบบปกติได้จะไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ศูนย์บริการนี้ ให้บริการทั้งการให้ การให้ยืม อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้กับคนพิการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงมีห้องฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแล และผู้ช่วยคนพิการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลดช่องว่างดิจิทัลคนพิการ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทุกประเภท “ขณะนี้ ให้ผู้พิการมาแสดงความจำนงใช้งานไว้ก่อน แต่รายละเอียดจะให้ยืมนานเท่าไร จัดลำดับก่อนหลังอย่างไร ต้องรอคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์รายละเอียดการยืมที่ประกอบด้วยตัวแทนทั้งสภาคนพิการ หน่วยงานของรัฐต่างๆ เสร็จก่อน คาดว่าจะเปิดให้ยืมได้จริงเดือน ก.ย. นี้” ส่วนศูนย์ต่างจังหวัดจะเปิดเป็นลำดับไป แต่คนพิการจังหวัดต่างๆ สามารถแสดงความจำนงใช้งานได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัด ทั้งนี้ ปัจจุบันข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ระบุว่า ประเทศไทยมีคนพิการ 1.2 ล้านคน ผู้จะใช้บริการของศูนย์ต้องนำบัตรประจำตัวผู้พิการไปยื่นขอใช้สิทธิ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2141-7038

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณที่บนบทความนี้