นักวิจัยชไนเดอร์อิเล็คทริคเปิดเผยข้อมูลวิจัยล่าสุด: 94% ของบริษัทในเอเชียกำหนดเป้าหมายความยั่งยืน

Must Read

@Advertorial
@Advertorial
ลงโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของบทความประกอบรุปภาพหรือวิดีโอสื่อต่างๆ

57% ของบริษัทมุ่งหวังความยั่งยืน แต่เน้นที่เป้าหมายระยะสั้น เกิดจากความต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขัน, ขยายโอกาสทางธุรกิจ และเสริมสร้างความรู้จักของแบรนด์

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคเผยผลการสำรวจความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย: 94% ของบริษัทกำหนดเป้าหมายความยั่งยืน, แต่น้อยกว่าครึ่งทำการดำเนินการ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค, ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้านการบริหารจัดการพลังงาน, ระบบออโตเมชั่น, และความยั่งยืน, ได้เปิดเผยผลการสำรวจความยั่งยืนประจำปี ที่มุ่งหวังระบุช่องว่างระหว่างเป้าหมายและการดำเนินการของบริษัทในเรื่องความยั่งยืน โดยสำรวจพบว่า 94% ของบริษัทในเอเชียกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน, แต่มีน้อยกว่าครึ่งที่ดำเนินการหรือกำลังฝึกฝนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน.

นอกจากนี้, การสำรวจยังค้นพบว่าผู้นำธุรกิจเกือบ 60% เห็นว่าความยั่งยืนสำคัญมาก, ทั้งสำหรับองค์กรและประเทศ, แต่แค่ 54% ของบริษัทมีแผนกหรือทีมที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน.

ในการสำรวจนี้, ชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้พูดคุยกับผู้นำธุรกิจ 4,500 รายจาก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย, เพื่อรวบรวมมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม. การสำรวจเป้าหมายด้านความยั่งยืนในปีนี้ทำไปพร้อม Milieu Insight, พันธมิตรในการสำรวจ, โดยถามคำถาม 30 ข้อถึงความยั่งยืน, รวมถึงผลกระทบต่อธุรกิจในตลาดอินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, เวียดนาม, และประเทศไทย.

ความตั้งใจและการกระทำ: ปรากฏช่องว่างระหว่างความตั้งใจและการดำเนินการทางสีเขียว (Green Action Gap)

การสำรวจนี้เน้นการตรวจสอบ “Green Action Gap” ของบริษัทในทุกประเทศโดย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทำการกำหนดตัวชี้วัดที่ช่วยประเมินความแตกต่างระหว่างบริษัทที่กำลังกล่าวว่ามีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายทางความยั่งยืน รวมถึงบริษัทที่กำลังดำเนินการตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

ความห่างหากเทียบกับ Green Action Gap ในระดับภูมิภาคคิดเป็น 50%, บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างบริษัทที่มีการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ 94% และมีเพียง 44% ที่กำลังดำเนินการตามแผนความยั่งยืนของตน

สำรวจยังเปิดเผยว่าหลายบริษัทในเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึง Green Action Gap ที่ใหญ่ที่สุดที่ 58%, ตามด้วยเวียดนามที่ 52%, ในขณะที่ไต้หวันมีช่องว่างที่น้อยที่สุดในภูมิภาคที่ 37%

สำหรับบริษัทในประเทศไทย, บริษัทที่มีการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนสูงถึง 98% และมีบริษัทที่กำลังดำเนินการตามแผนความยั่งยืน 53%, นำไปสู่ Green Action Gap ที่ 45%

ความตั้งใจและการกระทำ: ปรากฏช่องว่างระหว่างความตั้งใจและการดำเนินการทางสีเขียว

แรงจูงใจ เพื่อโลก หรือกำไร?

จากรายงานพบว่า เหตุผลหลักที่องค์กรทั่วโลกตัดสินใจนำทางสู่ความยั่งยืน คือ เพื่อเพิ่มนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน (39%) และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ (37%). ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, การพบเห็นว่าประเทศต่างๆ เห็นความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจเติบโต, การจัดการความเสี่ยง, ชื่อเสียง, และการประหยัดต้นทุน.

Green Action Gap ในภูมิภาคอยู่ที่ 50%, แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบริษัทที่กำหนดเป้าหมายความยั่งยืนที่ 94% และมีเพียง 44% ที่ดำเนินการตามแผน. ในประเทศไทย, 98% มีเป้าหมายความยั่งยืน แต่เพียง 53% ดำเนินการตามแผน, นำไปสู่ Green Action Gap ที่ 45%.

น่าสังเกตไม่น่าแปลกที่ ผู้นำธุรกิจใหญ่ในภูมิภาคเชื่อว่า การส่งเสริมโดยรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากกว่าการบังคับใช้บทลงโทษ, โดยเฉลี่ยถึง 82%.

การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า 57% ของเป้าหมายความยั่งยืนเป็นเป้าหมายระยะสั้น, ครอบคลุมเวลาสี่ปีหรือน้อยกว่า. บริษัทมีความมั่นใจมากขึ้นในการกำหนดเป้าหมายที่มีรายละเอียดสำหรับอนาคต, แต่ต้องพยายามมากเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนความยั่งยืนในภาพใหญ่, เมื่อถึงเวลา “เส้นตาย” ที่ต้องบรรลุเป้าหมายเหล่านี้.

ประเด็นหลักที่ได้จากการสำรวจ

ระบบนิเวศในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร?

  • 94% ระบุว่าบริษัทตนได้กำหนดเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ในการสร้างความยั่งยืนแล้ว
  • น้อยกว่าครึ่ง (4 ใน 10) ได้ดำเนินการหรือกำลังปฏิบัติตามกลยุทธ์ความยั่งยืนที่ครอบคลุม
  • 57% ของเป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายระยะสั้น ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปีหรือน้อยกว่านั้นผู้นำธุรกิจเกือบ 60% รู้สึกว่าบริษัทและประเทศของตนมองว่าความยั่งยืน “มีความสำคัญระดับสูง”
  • 54% มีแผนกความยั่งยืนในองค์กรโดยเฉพาะ

เหตุใดบริษัทในเอเชียจึงลงทุนเรื่องความยั่งยืน

ปัจจัยขับเคลื่อน 5 อันดับแรก ที่ทำให้บริษัทในเอเชียแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่การสร้างความยั่งยืน คือเพื่อสร้างนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน (39%) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ (37%) จัดการความเสี่ยง (32%) สร้างการรับรู้/ชื่อเสียงของแบรนด์ (31%) และผลประโยชน์ทางการเงิน (31%) เป็นตัวขับเคลื่อน

บริษัทต่างๆ จะเอาชนะอุปสรรคเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?

  • อุปสรรคสำคัญอันดับต้นในการลงทุนด้านความยั่งยืนขององค์กร คือ แรงจูงใจไม่มากพอ (47%) ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ/นโยบาย (47%) และปัญหาของระบบราชการ (43%)
  • บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยกเว้นสิงคโปร์) ค่อนข้างพูดถึงปัญหาของระบบราชการกันมาก
  • บริษัทในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีแนวโน้มสูงที่เชื่อว่าภาคเอกชนควรลงทุนในความยั่งยืนมากขึ้น คิดเป็น 22% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในระดับภูมิภาคที่ 12% นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มต่ำมากที่จะรายงานถึงอุปสรรคในการลงทุนเหล่านั้น

โซลูชั่น

  • 94% ของผู้นำธุรกิจยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร
  • 92% ยอมรับว่าประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร
  • 94% ยอมรับว่าการมีกลยุทธ์ความยั่งยืน ช่วยดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถเอาไว้ได้

ใครควรรับผิดชอบ?

ผู้นำธุรกิจมากกว่าครึ่ง (56%) เชื่อว่าภาคเอกชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืน ตามด้วยรัฐบาลแห่งชาติที่ 52%”

อัพเดท! ก่อนใคร

เรื่องราวเจ๋งๆ ล้ำๆ สดใหม่ถึงคุณโดยตรงเพียงแค่กรอก Email ไว้เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไขที่ privacy policy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

ชัยชนะสุดยิ่งใหญ่! Compact Family Club คว้าแชมป์ Toyota Gazoo Racing Motorsport

ในงาน Toyota Gazoo Racing Motorsport ปี 2023 ที่ผ่านมานี้, ทีม Compact Brakes Superclub Racing ภายใต้การนำของ Compact Family Club ได้สร้างชื่อเสียงอย่างมากในวงการมอเตอร์สปอร์ต ด้วยการคว้ารางวัลมากมายในรายการแข่งขันครั้งนี้...
- Advertisement -

More Articles Like This